University of Houston Ring Ceremony

University of Houston Ring Ceremony

Saturday, December 7